МЛАДЕЖКА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ...

Мисия на неправителствената организация

подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация в съответния район на действие;развитие и утвърждавана на духовни ценности в гражданското общество, здравеопзването, образованието и културата; популяризиране стратегиите за местно развитие на селските райони, обвързани и произтичащи от присъединяването на България в ЕС; провеждане на информационни стратегии и обучение на равнопоставен принцип на всички физически и юредически лица от района на действие на сдружението; решаване на етнически въпроси, защита на човешките права.

Цели на организацията

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info